Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop hip-oost.nl van HIP Oost. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. HIP Oost is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HIP Oost niet. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. HIP Oost kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.


De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij fouten is HIP Oost niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Betaling

Betaling is mogelijk door middel van een iDEAL betaling of vooraf overmaken. Neem indien u vooraf wilt overmaken contact op via info@hip-oost.nl. Na betaling ontvangt u een bevestiging van info@hip-oost.nl.


De overeenkomst

De overeenkomst komt slechts tot stand nadat HIP Oost de voorraad en uw gegevens heeft geverifieerd. HIP Oost is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, omdat het bijvoorbeeld niet op voorraad is, zal HIP Oost dit uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling mededelen.


Bestelproces en levering

Als plaats van levering geldt het adres dat u tijdens het bestelproces op de website kenbaar heeft gemaakt. Tijdens het bestelproces zullen de leveringsopties worden getoond. Afhankelijk van het ingevulde leveringsadres kan levering al dan niet mogelijk zijn en al dan niet tegen leveringskosten. Eventuele Leveringskosten zullen tijdens het bestelproces worden getoond voordat een bestelling kan worden geplaatst. Bestellingen kunnen ook worden opgehaald in de winkel van HIP Oost aan de Adriaen van Ostadelaan 63 in Utrecht. HIP Oost zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij u akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 7 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft in dit geval geen recht op een schadevergoeding. In geval van ontbinding van de overeenkomst zal HIP Oost het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunt u geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal HIP Oost zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij HIP Oost tot het moment van bezorging.


Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan HIP Oost te retourneren. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken via info@hip-oost.nl. Nadat u dit kenbaar heeft gemaakt dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien u na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het product niet aan HIP Oost heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Kosten in geval van herroeping

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u een bedrag heeft betaald, zal HIP Oost dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, uiterlijk binnen 14 dagen nadat het product retour is ontvangen. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang bent u zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.


Uitsluiting herroepingsrecht

HIP Oost kan het herroepingsrecht uitsluiten voor bepaalde producten, zoals producten die op maat zijn gemaakt, producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, producten die snel kunnen bederven of hygiënische producten waarvan u de verzegeling heeft verbroken. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk in het aanbod is vermeld.


Conformiteit en Garantie

HIP Oost staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. De garantietermijn van HIP Oost komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De garantie geldt niet indien u de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; indien de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld; niet indien de producten in strijd zijn behandeld met de aanwijzingen van HIP Oost en/of aanwijzingen op de verpakking.


Eventuele schade en aansprakelijkheid

HIP Oost is niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt of mede veroorzaakt door haar producten. HIP Oost is niet verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van HIP Oost. Indien HIP Oost om welke reden dan ook, gehouden is schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.


Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot HIP Oost. Een klacht moet binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via info@hip-oost.nl, nadat u gebreken heeft geconstateerd. Bij HIP Oost ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord mag verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door HIP Oost, zal naar keuze het betreffende product kosteloos worden vervangen of gerepareerd.


Geschillen

Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.


Privacy

HIP Oost respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en volgens de geldende wet en regelgeving wordt behandeld.


Intellectuele eigendomsrechten

Het is niet toegestaan onderdelen van deze site te kopiëren.